210611Analiza Cen LATO cz.2 - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

210611Analiza Cen LATO cz.2

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


11.06.2021 - ANALIZA INFORMACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA BRANŻĘ TURYSTYCZNĄ
Zorganizowana turystyka wyjazdowa 2020 obraz po pandemii

Przedstawiamy pierwszy z serii kilku materiałów traktujących o roku 2020 w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Powstały one na bazie ankiet zebranych od wiodących polskich organizatorów podobnie jak miało to miejsce każdej wiosny w kilku latach poprzednich. Wyjątkiem od tej tradycji był rok poprzedni, którego 10 miesięcy (marzec-grudzień) przebiegały w całkowicie anormalnych warunkach dla działalności branży turystycznej.
foto: Business photo created by freepik - www.freepik.com


We wczesnych miesiącach wiosennych mocno opóźnione (umożliwiały to przejściowe uregulowania wprowadzone przez władze) oraz ograniczone dane sprawozdawcze nie sprzyjały biznesowym opracowaniom dotyczącym osiągnięć i kondycji finansowej branży oraz przedstawianiu wiarygodnych prognoz nawet na okres najbliższych kilku miesięcy.

Ponieważ tematyka minionego roku w turystyce wyjazdowej, w tym zorganizowanej, jest zbyt obszerna dla przedstawienia jej w jednym opracowaniu postanowiliśmy podzielić je na kilka łatwiej przyswajalnych części.

W pierwszej przedstawimy zagregowaną sytuację branży jako całości, a w kilku kolejnych sytuację i osiągnięcia poszczególnych wiodących organizatorów, zwłaszcza pod względem osiągniętych przychodów, liczby klientów, rentowności i zysków oraz postpandemicznego stanu funduszy własnych.

Na tym etapie przedstawiane materiały będą miały siłą rzeczy charakter bardzo skondensowany, a szersze ich rozwinięcie będzie możliwe na bazie analiz oficjalnych sprawozdań składanych przez organizatorów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aura tajemnicy odnośnie sytuacji i danych finansowo-biznesowych TUI Poland

Pewną trudnością w przedstawieniu sytuacji w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej stał się konsekwentny brak odpowiedzi na ankiety ze strony najistotniejszego w okresie pandemii organizatora, czyli TUI Poland. W ten sposób powstał dylemat, który potencjalnie oznaczał dwa możliwe w tym wypadku rozwiązania.

Pierwsze oznaczało rezygnację z przedstawienia sytuacji branży jako całości z powodu istotnej luki w komplecie informacji pochodzących od organizatorów, a drugie zakładało oszacowanie sytuacji tego biura podróży na bazie mediany dostępnych danych wynikających z jego z siatki przelotów czarterowych, szacunkowego wypełnienia maszyn i opinii uczestników rynku. Wynika z nich, że rozmiar biznesu organizatora (przychody i klienci) mógł wynosić około 40 procent lub nieco poniżej poziomu osiągniętego w ostatnim „normalnym” sezonie turystycznym, czyli w roku 2018/19 (organizator ma przesunięty rok obrotowy, który obejmuje okres październik-wrzesień każdego roku).

Bardziej złożona jest sytuacja związana z oszacowaniem poziomu zysków (straty) i co za tym idzie poziomu funduszy własnych organizatora. Sytuacji w tym względzie nie poprawia fakt, że nie są dostępne sprawozdania finansowe dla tego biura podróży i to zarówno za ostatni, jak i za poprzedni rok obrotowy. W tej sytuacji przyjęto neutralne założenie, że poziom rentowności (ujemny) TUI Poland był w 2020 roku równy rentowności pozostałej części branży.

Możliwe, że przyjęte w ten sposób dane są nieco słabsze od rzeczywistych, ale stanowią jakiś, w miarę obiektywny punkt odniesienia. Możliwe, że w sytuacji konieczności oszacowywania wyników organizatora zdecyduje się on jednak na podanie odpowiednich danych zanim nastąpi publikacja kolejnych części materiału o branży za 2020 rok.

Branża pod przemożnym wpływem fal epidemii koronawirusa

Zasadniczym elementem odróżniającym ubiegły sezon od kilkudziesięciu pozostałych było stosunkowo szybkie i powszechne rozprzestrzenienie się nieznanego wcześniej i charakteryzującego się wysoką zaraźliwością i śmiertelnością koronawirusa oznaczanego jako COVID -19 (też SARS CoV-2).

Za praktyczny początek wpływu epidemii na gospodarkę i turystykę w Europie i w Ameryce Płn. można przyjąć weekend 22-23 lutego 2020 roku, podczas którego powszechnie zdano sobie już sprawę z grożącego niebezpieczeństwa. Jako pierwsze zrozumiały to globalne rynki finansowe, które od poniedziałku przystąpiły do bezprecensowej wyprzedaży aktywów. Jej gwałtowność znacznie przewyższała tę z września i października 2008 roku wywołaną kryzysem zapoczątkowanym upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers.

Przebieg pandemii koronawirusa i co za tym idzie jej wpływ na turystyką następował falami, które miały różne natężenie w różnych rejonach świata. Pierwsza fala miała szczególnie ciężki przebieg w Europie Zachodniej, która początkowo nie doceniła powagi sytuacji i z opóźnieniem zastosowała wprowadzenie środków zaradczych ograniczających transmisje koronawirusa. Wnioski wyciągnięte z pierwszej fali dalece zmodyfikowały postępowanie tamtejszych władz w drugiej jesiennej i trzeciej wiosennej  fali epidemii, co pozwoliło na znaczące ograniczenie wskaźników zachorowań i zgonów.

W Polsce władze bardzo wcześnie i z dużą determinacją podeszły do sytuacji wprowadzając liczne ograniczenia i zamykając całe sektory gospodarki w tym turystykę. Z dzisiejszego punktu widzenia można mówić nawet o pewnym przereagowaniu. W rezultacie tygodniowe wskaźniki zachorowań w pierwszej fali pozostały bardzo niskie osiągając maksymalne wartości około 74 przypadków na milion mieszańców (w trzecim tygodniu maja i drugim tygodniu czerwca). Najwyższy, ale jak na dzisiejsze warunki i tak niewiarygodnie niski wskaźnik liczby zgonów osiągnięto w ostatnim tygodniu kwietnia (4,61).

Maksymalna wartość wskaźnika zachorowań w obszarze Europy Zachodniej była 7-krotnie wyższa (519), a w niektórych krajach sięgała poziomu 1100 (Hiszpania) lub 800 (Francja). Najwyższy wskaźnik zgonów był ponad 13-krotnie wyższy niż w Polsce (60,5) i wystąpił w trzeci tygodniu kwietnia, zaś maksymalne jego wartości w poszczególnych krajach zbliżały się do 100 (Francja).

Lato 2020
powrót branży do działalności, ale w bardzo ograniczonej skali

Powrót do działalności w zakresie zorganizowanej turystyki wyjazdowej nastąpił podczas okresu wakacyjnego, gdy wyższe temperatury, intensywniejsze promieniowanie słoneczne, a przede wszystkim ograniczenie przebywania w pomieszczeniach zamkniętych znacznie zmniejszyły transmisję koronawirusa.

W Polsce powrót do wypoczynkowych wyjazdów zagranicznych nastąpił  w połowie czerwca, ale bardziej znacząca ich liczba wobec roku 2019 wystąpiła dopiero w sierpniu. W całym trzecim kwartale 2020 liczba klientów turystyki czarterowej wobec ich liczby w trzecim kwartale 2019 wyniosła zaledwie 18,9 procent, natomiast w kwartale czwartym odpowiedni wskaźnik był niewiele wyższy i wyniósł 21,1 procent, przy czym w całym drugim półroczu relatywnie najkorzystniej prezentował się październik, w którym liczba klientów branży wyniosła 24,9 procent ich liczby sprzed roku.

Ogółem w całym roku 2020 liczbę klientów zorganizowanej lotniczej turystyki wyjazdowej (głównie czarterowych) można oszacować na około 870 tysięcy, co stanowi blisko 27,3 procent ich liczby z 2019 roku, gdy wyniosła prawie 3205 tysięcy. Relacja ta jest lepsza niż dla wymienionych trzeciego i czwartego kwartału łącznie (19,3 procent), gdyż wpływ na to miał całkiem udany kwartał pierwszy 2020, którego pierwsze 2,5 miesiąca przyniosły wzrost liczby turystów o ponad 7 procent, zaś cały kwartał z powodu zatrzymania ruchu turystycznego w drugiej połowie miesiąca przyniósł umiarkowany spadek w wielkości 11,2 procent.

Podobna, jak w przypadku liczby turystów w zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej była też relacja przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w 2020 roku wobec roku poprzedniego, która wyniosła 26,7 procent. Wyniosły one około 2434 mln złotych, podczas gdy w roku 2019 około 9025 mln złotych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nieco mniejsza liczba od łącznej sumy przychodów touroperatorów wynika z niezaliczenia do nich przychodów z imprez autokarowych (obejmują one tylko turystykę lotniczą).

Tak skromnych rozmiarów działalności nie notowano od co najmniej kilkunastu lat

Dla zobrazowania skali erozji rozmiarów działalności biznesowej w branży przedstawiamy poniżej zaktualizowany wykres skumulowanej 12-miesięcznej kroczącej liczby klientów czarterowych biur podróży według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Był on już wielokrotnie przedstawiany na dorocznych konferencjach podsumowujących sezon  i w sposób zadowalający obrazuje falujący charakter koniunktury w tej branży. Należy przy tym pamiętać, że przedstawiona linia reprezentuje Pax , czyli pasażerów w jedną stronę. W celu przejścia na przybliżone liczby klientów biur podróży należy liczby Pax podzielić przez dwaNa wykresie zaznaczone są istotne wydarzenia, które miały w przeszłości wpływ na koniunkturę mierzoną liczbą klientów w skali 12-miesiecznej. Warto zauważyć, że liczba ta spada również w pierwszym kwartale roku 2021 ponieważ był on o nieco ponad 70 procent słabszy (według szacunków, gdyż danych oficjalnych jeszcze nie ma) od jeszcze stosunkowo korzystnego pierwszego kwartału 2020.

Przerywana linia obrazująca odbicie koniunktury w kolejnym kwartale  jest już wyraźnie wznosząca, gdyż ruch czarterowy w tym okresie odnoszony jest już do jego całkowitego braku w drugim kwartale 2020 (za wyjątkiem drugiej połowy czerwca).

Poniżej prezentujemy również bardziej standardowy wykres pokazujący liczbę klientów branży lotniczej zorganizowanej turystyki wyjazdowej oraz jej przychody w poszczególnych latach kalendarzowych. Te pierwszą wielkość przedstawia czerwona linia (w tysiącach klientów), a przychody przedstawiają niebieskie słupki (w milionach złotych). Wykres oprócz historii i szacunków za rok 2020 zawiera również poglądowo liczbę klientów oraz wynikające stąd przychody ze sprzedaży imprez turystycznych przeciętnie przewidywane w wypowiedziach branżowych menedżerów dla roku 2021.Wyjątkowo niekorzystny okres pandemii nie zagroził istotnie stabilności branży

Trzymiesięczne zatrzymanie funkcjonowania branży (połowa marca-połowa czerwca), a następnie powrót do działalności, ale w kilkukrotnie zmniejszonej skali w sposób oczywisty negatywnie wpłynęły na finansowe rezultaty osiągane przez ogół organizatorów. Ankietowane biura podróży oferujące wycieczki lotnicze podały łączny wynik finansowy w wysokości minus 97,3 mln złotych, co daje również ujemna rentowność w wysokości blisko minus 7 procent. Jeżeli przyjąć
tak jak było to zaznaczane na wstępie - rentowność biura TUI Poland, które nie przekazało swoich danych na poziomie średniej dla branży, to ujemny łączny wynik branży może wynosić nieco ponad 168 mln złotych.

Ponieważ zyski netto są jednymi z decydujących czynników zmiany wielkości funduszy własnych ogółu organizatorów to uległy one zmniejszeniu z około 649 do około 519 milionów złotych. O stabilności tak ryzykownej branży jaką jest branża zorganizowanej turystyki wyjazdowej w dużym stopniu przesądza relacja pomiędzy wielkością funduszy własnych, a rozmiarami działalności mierzonej wielkością przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych.

Dzieje się tak m.in. dlatego, że wielkość potencjalnych strat na jakie są narażone biura podróży w konsekwencji wystąpienia niekorzystnych czynników i parametrów biznesowych (np. załamanie popytu, niekorzystne zmiany kursowe itp.), jest dość proporcjonalna do rozmiarów prowadzonej przez nie działalności. Dlatego do wstępnej oceny stabilności branży jako całości może służyć wielkość relacji sumy funduszy własnych organizatorów z sumą ich przychodów osiąganych ze sprzedaży imprez turystycznych. Podobnie jest np. w sektorze bankowym, w którym prowadzony jest ścisły monitoring relacji wielkości ryzyka aktywów (głównie portfela kredytów) do wielkości kapitałów własnych banków.

Poniżej prezentujemy wykres z wielu konferencji podsumowujących sezony w zorganizowanej turystyce wyjazdowej, pokazujący historyczny przebieg relacji funduszy własnych branży z jej przychodami ze sprzedaży imprez.Wyraźnie widoczny jest na nim bardzo nietypowy rok 2020. Straty organizatorów spowodowały zmniejszenie funduszy własnych branży, ale w jeszcze większym stopniu spadły rozmiary działalności ogółu organizatorów, a więc opisywana wyżej relacja nie uległa pogorszeniu.

Ważniejsza jest jednak perspektywa roku 2021. Przy założeniu zerowego wyniku branży i przychodach w wysokości około 65 procent osiągniętych w 2019 roku (przy założeniu braku innych zmian w funduszach własnych) relacja wyniosłaby około 8,8 procent, a więc na poziomie jej najwyższych wartości w historii, pomijając extraordynaryjny rok 2020 (linia ciągła). Przy założeniu zysku netto branży w wielkości około 100 milionów złotych (bez innych zmian w kapitałach) relacja ta wyniosłaby nawet około 10,5 procent (linia przerywana).

W kolejnych materiałach skupimy się już na przekrojowym prezentowaniu osiągnięć biznesowych, efektywności i sytuacji w zakresie funduszy własnych poszczególnych organizatorów.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego