210621Analiza Cen LATO cz.2 - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

210621Analiza Cen LATO cz.2

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


21.06.2021 - ANALIZA INFORMACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA BRANŻĘ TURYSTYCZNĄ
Turystyczny biznes polskich biur podróży w 2020 roku mniejszy o prawie trzy czwarte...


foto: Business photo created by freepik - www.freepik.com


Przedstawiamy drugi z serii materiałów traktujących o roku 2020 w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Powstały one na bazie ankiet zebranych od wiodących polskich organizatorów podobnie jak miało to miejsce każdej wiosny w kilku latach poprzednich. Wyjątkiem od tej tradycji był rok poprzedni, którego 10 miesięcy (marzec-grudzień) przebiegały w całkowicie anormalnych warunkach dla działalności branży turystycznej.Poprzedni materiał z dnia 11.06.2021 (patrz:
http://wczasopedia.pl/210611analiza-cen-lato-cz.2.html ) traktował o obrazie branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej w minionym sezonie jako całości, natomiast w materiale niniejszym przedstawimy sytuację największych 12 organizatorów pod względem zrealizowanych przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych oraz liczby obsłużonych klientów. W obu przypadkach wzięto pod uwagę 12 czołowych biur podróży pod względem przychodów.

Rok 2020 był dla branży wyjątkowo niekorzystny z powodu drastycznych nieraz ograniczeń w podróżowaniu wywołanych pandemią koronawirusa. Cofnęły one liczbę klientów branży do okolic 2006 roku, a zrealizowane przychody nawet do okresu lat 2004-2005.

Dane TUI Poland nadal owiane mgłą tajemnicy

Sygnalizowanym już wcześniej problemem w przedstawianiu danych o branży, a w szczególności pełnego rozkładu przychodów z imprez turystycznych i liczby klientów pomiędzy wiodących organizatorów jest niechęć do ich udostępnienia przez czołowe obecnie krajowe biuro podróży, czyli TUI Poland. Mając do wyboru całkowite pominięcie go w zestawieniu lub oszacowanie osiągniętych rezultatów biznesowych na podstawie różnorodnych przesłanek (siatka przelotów, stopień wypełnienia samolotów itp.) wybraliśmy tą drugą wersję przyjmując wskaźnik realizacji przychodów na poziomie 37,5 procent zrealizowanych w roku 2019, a liczbę klientów na nieco wyższym poziomie 39,5 procent.

Niższy wskaźnik realizacji przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych, niż ma to miejsce w przypadku liczby klientów, wynika z wyraźnie niższych cen niż średnio u pozostałych uczestników branży. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pod względem średniego odchylenie cen imprez oferowanych przez tego organizatora od cen referencyjnych, które jest cotygodniowo podawane w naszych materiałach tygodniowych, TUI Poland miało najniższe ceny od początku sprzedaży do połowy kwietnia 2020, a następnie po dwumiesięcznej przerwie ponownie były one konsekwentnie najniższe w okresie sprzedaży tzw. last minute.

Sytuacja ta dotyczyła nie tylko wycieczek z wylotami w sierpniu, ale również z wylotami we wrześniu i październiku.

Poniżej przedstawiamy zestawienie 12 czołowych touroperatorów branży pod względem przychodów ze sprzedaży imprez turystycznychW przypadku biura Itaka mamy do czynienia z dwoma wielkościami. Mniejsza (561,2 mln zł) odnosi się do przychodów tego biura zrealizowanych jedynie w Polsce, a większa (720,1 mln zł) obejmuje również sprzedaż zrealizowaną przez spółki zależne działające w Czechach i na Litwie (razem tworzą spółkę Itaka Holdings).

Kolejna uwaga odnosi się do biura LogosTour, które jest istotnym organizatorem imprez egzotycznych, ale prowadzi też działalność hotelarską. Znacząca część przychodów pochodzi zatem z tego drugiego rodzaju działalności, zaś biuro nie rozdzieliło ich na poszczególne obszary.

Kolejne zestawienie obrazuje dynamikę zmian przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych u tych samych dwunastu organizatorów. Z powodów obiektywnych u wszystkich nastąpił bardzo wyraźny ich spadek. Dlatego też dla celów większej przejrzystości postanowiliśmy przedstawić nie duże i skierowane w dół słupki ujemnej dynamiki sprzedaży, ale skierowane ku górze słupki przedstawiające wyrażoną w procentach relację przychodów osiągniętych w roku 2020 z przychodami z roku 2019. Innymi słowy np.  zamiast słupka dynamiki minus 82 procent przedstawiamy słupek 18 procent przychodów z 2020 roku wobec roku 2019Z wykresu jest widoczne, że  przychody organizatorów ze sprzedaży imprez w 2020 roku spadły o prawie trzy czwarte do wysokości zaledwie 26,7 procent przychodów z roku 2019. Spadek ten był jednak rozłożony wybitnie nierównomiernie w czasie. Dla zobrazowania tej sytuacji przedstawiamy kolejny wykres przedstawiający przybliżoną liczbę klientów branży zorganizowanej turystyki lotniczej (czartery minus indywidualni pasażerowie czarterowi plus pasażerowie zorganizowani na tzw. rejsówkach) w poszczególnych miesiącach minionego roku. Słupki oznaczają liczbę pasażerów w tzw. pax ( jest to przybliżeniu podwójna liczba realnych turystów), a linia oznacza realizację w procentach wobec danego miesiąca roku 2019Na wykresie jest widoczne, że pierwsze dwa miesiące były pod tym względem nawet lepsze niż w generalnie rekordowym sezonie 2019. Po całkowitym zaniku ruchu turystycznego w kwietniu i maju oraz prawie całkowitym w czerwcu, w okresie wakacyjnym nastąpiło wątłe odbicie, które swój relatywny szczyt osiągnęło w październiku. Bez stosunkowo dobrego pierwszego kwartału i nawet prawie zerowego drugiego, czyli w drugim półroczu 2020, stopień realizacji przychodów sprzed roku wyniósł jedynie 19,3 procent. W miesiącach wakacyjnych i październiku łącznie był on neznacznie wyższy i wyniósł 19,7 procent.

Dodatkowe znaczenie dla realizacji przychodów w relacji z rokiem poprzednim były różnice średnich cen wycieczek w poszczególnych miesiącach lat 2020 i 2019. Przedstawia je kolejny wykres zamieszczony poniżej, w którym słupki oznaczają różnice cen wyrażone w złotych, a linia w procentachJest na nim widoczna bardzo korzystna sytuacja cenowa w pierwszych sześciu tygodniach roku i bardzo niekorzystna w końcowych okresach sprzedaży, czyli w okresach tzw. last minute.

Kolejne wykresy pokazują sytuację poszczególnych organizatorów w zakresie liczby sprzedanych wycieczek, która jest generalnie zbliżona (co do proporcji) z relacjami osiągniętych przychodów z ich sprzedaży. Pierwszy z nich przedstawia bezwzględne liczby sprzedanych imprez turystycznych, czyli de facto liczbę klientów danego biura w 2020 rokuTak jak było to w przypadku przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych, w przypadku biura TUI Poland jest to szacunek na podstawie obecnych na rynku informacji wynikających z prowadzonej przez organizatora działalności. W przypadku biura LogosTour część podawanej liczby klientów stanowią osoby obsłużone w ramach działalności hotelarskiej tego biura.

Kolejny wykres przedstawia dynamikę zmian liczby klientów w stosunku do poprzedniego 2019 roku pokazaną według identycznych, omówionych wcześniej zasad, jak dla dynamiki zmian przychodów ze sprzedaży wycieczekPrzerywana linia oznacza średnie wykonanie w relacji z rokiem 2019 (27,3 procent), które jest nieco wyższe niż wykonanie w przychodach ze sprzedaży imprez. Oznacza to, że średnia cena wycieczek w przekroju całego rynku była nieco niższa od takiej średniej z roku 2019, do czego niewątpliwie w decydującym stopniu przyczyniły się wyraźnie niższe ceny imprez sprzedawanych przez biuro TUI Poland.

W kolejnym materiale przedstawimy sytuacje poszczególnych biur w obszarze zrealizowanych wyników finansowych i osiągniętych  przez nich poziomów rentowności.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego