Modyfikacja ze względu na gwarancję ubezpieczeniową - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Modyfikacja ze względu na gwarancję ubezpieczeniową

Metodologie > Ratingi
Modyfikacja ze względu na gwarancję ubezpieczeniową

Gwarancja ubezpieczeniowa (bankowa) oznacza kwotę do jakiej odpowiada ubezpieczający w przypadku gdy w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania działania przez biuro podróży powstała konieczność pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju i/lub konieczność zwrotu klientom wpłat za niezrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo usługi turystyczne.

Relacja tej gwarancji do przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych jest drugim najważniejszym wskaźnikiem świadczącym o stopniu zabezpieczenia interesów klienta biura podróży.

Gwarancja w normalnej sytuacji jest jak gdyby uśpiona i jej rola zaczyna się wtedy gdy w danej sytuacji kryzysowej nie wystarcza juz bilansowych czynników stabilności biura, czyli jego funduszy własnych, biuro zgłasza niewypłacalność i trzeba sięgnąć po awaryjne środki pozabilansowe, czyli do zewnętrznej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.

Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz unijną dyrektywą 90/314, wysokość gwarancji powinna całkowicie wystarczyć nie tylko na zapewnienie turystom powrotu z przerwanych wakacji, ale również na zwrot wszystkich przepłaconych środków za imprezy, które się nie odbyły, albo odbyły się tylko częściowo. Jak jednak wykazała praktyka niewypłacalności touroperatorów w 2012 roku, środków z gwarancji w wielu przypadkach nie wystarczało nawet na zorganizowanie powrotu, o zwrocie przepłaconych sum już nie wspominając. Stało się tak dlatego, że w wielu wypadkach relacja gwarancji do przychodów była na poziomie zupełnie nieadekwatnym do teoretycznych wymogów, a to z powodu zupełnie wadliwie skonstruowanych przepisów lub też z powodu ich obchodzenia przez niektóre biura podróży.

Dlatego tak ważny jest rzeczywisty poziom relacji gwarancji do przychodów z imprez turystycznych (czyli do wielkości biznesu), bowiem świadczy on bezpośrednio o stopniu ochrony ich interesów, gdyby touroperator zgłosił niewypłacalność.

Wysokość tej relacji ex ante można określić jedynie w przybliżeniu drogą oszacowania prawdopodobnych przychodów danego touroperatora ze sprzedaży imprez turystycznych. Osiąga się to za pomocą specjalnej formuły
jednakowej dla wszystkich bazującej na wielkości relatywnej dynamiki wzrostu danego touroperatora na tle rynku z ostatnich dwu lat (waga ostatniego roku jest podwójna) i założenia, że dynamika ta w najbliższym roku zbliży się do dynamiki rynku w stopniu geometrycznym.

Bardzo ważną kwestią jest też wpływ daty rolowania (odnawiania) gwarancji ubezpieczeniowej, dynamiki wzrostu, a także specyfiki biznesowej danego touroperatora na rzeczywisty poziom ochrony ubezpieczeniowej jego klientów. Czynniki te powodują, ze poziom ten wykazuje znaczące różnice nawet przy nominalnie równych, procentowych stawkach gwarancyjnych.

Przeliczenie kwot wystawionych na ryzyko, czyli przedpłaconych przez klientów biura, przy założeniu przeciętnego rynkowego rozkładu wielkości sprzedaży w czasie oraz najczęściej używanego wariantu obliczania wysokości gwarancji zakładającego pobieranie przedpłat do 30 procent, wskazuje, że największe ryzyko z tego tytułu występuje w miesiącu czerwcu i wynosi nieco poniżej 13 procent całorocznych przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych.

Dlatego zapewne z tego powodu w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 511) ustalono dla tych wariantów stawkę ubezpieczeniową w wysokości 12 procent.

Istota wagi daty odnawiania gwarancji polega na tym, że gdy przypada ona w trakcie trwającej przedsprzedaży sezonu letniego, to ochrona gwarancyjna jest dzielona przez tę datę na dwie części. Klientów dokonujących rezerwacji przed datą odnowienia gwarancji chroni jeszcze „stara” gwarancja, a klientów, którzy dokonali rezerwacji po tej dacie, chroni już gwarancja „nowa”. Dlatego też ogół klientów dokonujących rezerwacji na najważniejszy w turystyce wyjazdowej sezon letni, chroniony jest przez dwie gwarancje, a nie jedną, jak ma to miejsce w przypadku najbardziej popularnego terminu odnawiania umów gwarancyjnych, czyli 16-17 września.

Można zatem przyjąć, że każdy termin odnawiania inny od najpopularniejszego (w praktyce późniejszy niż połowa października) jest dla klientów korzystny, a w szczególności korzystne są terminy marcowo-kwietniowe.

Niekorzystnie na poziom ochrony ubezpieczeniowej klientów wpływa również sytuacja, gdy biuro prowadzi działalność tylko w sezonie letnim, a jeszcze niekorzystniej, gdy występuje silna koncentracja w krótkim sezonie zimowym. Wynika to z tego, że ryzyko przeliczone dla przeciętnego całorocznego sezonu turystycznego, rozkłada się w tym przypadku na okres krótszy, a  więc jego relatywny poziom jest niestety wyższy.

Niekorzystna dla poziomu ochrony ubezpieczeniowej klientów w danym roku jest również wysoka dynamika wzrostu danego biura, ponieważ
zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami wysokość gwarancji obliczana jest na bazie deklarowanych przychodów z tytułu organizowania imprez turystycznych na rzecz klientów w okresie najbliższych 12 miesięcy. Dla biura o większej dynamice rozwoju od dynamiki deklarowanej wysokość takiej gwarancji może być nawet znacznie nieadekwatna do jego rzeczywistej sytuacji.

Wszystkie te wyżej wymienione czynniki mają istotny wpływ na rzeczywisty poziom ochrony ubezpieczeniowej klientów biur podróży i znacząco korygują nominalny poziom tej ochrony ustanowionej przepisami wspomnianego już Rozporządzenia Ministra Finansów.

W rozpatrywaniu problematyki gwarancji przyjęto założenie, że stawka 12 procent ma znaczenie neutralne i taką też wielkość przyjęto jako bazę porównanwczą dla korekt przy ich obliczaniu dla innych biur poddróży.

Dlatego też obliczoną z uwzględnieniem wcześniej zasad, skorygowaną relację gwarancji do przychodów z imprez turystycznych odejmujemy od 12, a otrzymany wynik odejmujemy od wyniku formuły bazowej realizując w ten sposób drugi krok w ustalaniu ratingu danego biura podróży, zgodnie z zasadą trzech kroków podaną wcześniej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego