METODOLOGIA R.A.T.I.N.G.ÓW - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

METODOLOGIA R.A.T.I.N.G.ÓW

Metodologie > Ratingi
Metodologia sporządzania ratingów

Zagraniczna turystyka wyjazdowa jest bardzo specyficznym rodzajem działalności gospodarczej. Charakteryzuje się ona wyjątkowo dużym nagromadzeniem różnego rodzaju ryzyk, szybko zachodzącymi zmianami w warunkach prowadzenia biznesu oraz wysokim natężeniem konkurencji. Szczególnie z tego ostatniego powodu rentowność branży jest bardzo niska (najczęściej oscyluje w pobliżu zera), a niewielkie kapitały działających w niej podmiotów powodują, że nawet nieduże błędy lub nieprzewidziane zmiany w biznesowym otoczeniu mogą postawić biuro na skraju niewypłacalności. Do tego dochodzi jeszcze bardzo duża sezonowość działalności, co sprawia, że mało przydatne są w tym przypadku klasyczne wskaźniki służące zwykle do oceny stabilności finansowej podmiotów gospodarczych.

W tak nietypowej sytuacji skomplikowane, a przez to mało elastyczne metody oceny byłyby z dużym prawdopodobieństwem zawodne, a do tego wymagałyby danych z różnych okresów działalności (np. kwartałów), co czyni je niemożliwymi do praktycznego zastosowania.

Aby rozwiązać kwestię całościowej oceny stabilności biura podroży z punktu widzenia klienta i turystycznego agenta, TravelDATA opracowała stosunkowo prostą, ale jak się okazało relatywnie skuteczną metodologię, pozwalającą z dobrym przybliżeniem oszacować stopień ryzyka dla klienta związany z zakupem imprezy turystycznej u danego touroperatora. Efektem tej metodologii jest
r.a.t.i.n.g. czyli Risk Adjusted Touroperator Information and Notification-based Grade (dalej używane zamiennie jako rating).

Lokalną skuteczność tej metodologii potwierdzają liczne przypadki ubiegłorocznych niewypłacalności biur podróży, które były udziałem takich podmiotów, których ratingi wyraźnie wskazywały na wysokie ryzyko jej wystąpienia. Oznacza to, że założenia metodologii, choć uproszczone, są jednak co do zasady właściwe.

Tylko potwierdzone dane

Podstawową bazą do sporządzenia ratingów są informacje ze sprawozdań finansowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Nie są natomiast brane pod uwagę liczne, krążące po rynku informacje, podawane przez różne osoby w mediach lub innych źródłach, jako nie zawsze wiarygodne, precyzyjne, czy prawdziwe. Dane spoza sprawozdań brane są pod uwagę jedynie w celu ewentualnej bieżącej modyfikacji ratingu, gdy zaistnieją ważne wydarzenia wewnątrz firmy lub zmiany w otoczeniu wpływające na poziom ryzyka danego touroperatora.


Ustalanie ratingu (3 kroki)

Ostateczny r.a.t.i.n.g. (rating) danego touroperatora powstaje z ratingu bazowego opartego na danych ze sprawozdań finansowych złożonych w KRS, zmodyfikowanego o wpływ posiadanej przez niego tzw. skorygowanej wielkości gwarancji ubezpieczeniowej (lub bankowej) opartej na danych z Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych, a następnie zmodyfikowanego kolejny raz o wpływ oddziaływania (wymienionych później) pozostałych czynników mających znaczenie dla poziomu ryzyka danego biura.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA
dokłada wszelkich starań, aby r.a.t.i.n.g.i, perspektywy i oceny dodatkowego ryzyka dla destynacji oraz informacje i wskaźniki dotyczące touroperatorów oraz destynacji były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego