Wstęp - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Wstęp

Metodologie > Ranking Destynacji
Wstęp

Turystyka stała się w ostatnich dziesięcioleciach bardzo ważną dziedziną gospodarki. Obecnie w skali świata i Europy odpowiada za prawie 6% PKB i tworzy prawie 7% ogólnej liczby miejsc pracy. Jej rola, szczególnie na naszym kontynencie, systematycznie wzrasta. Podczas gdy gospodarka europejska od 2008 roku pogrążona jest w uporczywej stagnacji, turystyka jest jedną z niewielu szybko rozwijających się branż, a dynamika tego rozwoju uległa w ostatnich latach nawet przyspieszeniu. W 2013 roku liczba podróży turystycznych wzrosła w Europie o 5,4 procenta (do 563 mln), a wpływy do 489 mld USD, czyli realnie o 4 procent.

Cechą charakterystyczną branży turystycznej jest jej podział na wiele segmentów, z których każdy cechuje zwykle bardzo duża różnorodność oferowanych produktów i usług. Jednym z najważniejszych jest turystyka wyjazdowa, w której z kolei istotną rolę odgrywa turystyka wypoczynkowa. Jest ona realizowana zarówno poprzez wyjazdy organizowane samodzielne, jak i za pośrednictwem biur podróży. Najważniejszymi produktami tych ostatnich są tzw. pakiety turystyczne oferujące zestandaryzowane pobyty wypoczynkowe w danym regionie kraju (tzw. destynacji). Obejmują one najczęściej zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, przejazd do i z danej destynacji (najczęściej lotniczy czarterowy), transfer na miejscu (zwykle lotnisko - hotel - lotnisko), a także podstawowy pakiet ubezpieczeniowy, opiekę rezydenta i różne opcje dodatkowe.

Definicje atrakcyjności destynacji i opłacalności pakietów turystycznych dla nabywców

Ponieważ te dwa pojęcia różnią się od siebie w dość zasadniczy sposób, dlatego w celu wyeliminowania ewentualnych nieporozumień przytoczono ich definicje zaznaczając, że chociaż są one uproszczone, to w sposób zadowalający oddają istotę obu tych pojęć.

Atrakcyjność turystyczna

1. Atrakcyjność turystyczna jest to właściwość danego obszaru lub  miejscowości wynikająca z zespołu cech  przyrodniczych  oraz pozaprzyrodniczych, które decydują o zainteresowaniu ze strony  turystów .

Oznacza to, że atrakcyjność turystyczna jest wartością w znacznej mierze obiektywną oraz względnie stałą, która może się jednakże stopniowo zmieniać w zależności od ewolucji lub pojawienia się nowych cech przyrodniczych, a w szczególności pozaprzyrodniczych, jak np. dzielnice rozrywki, aquaparki, kolejki górskie itp.

Określenie atrakcyjności turystycznej polega na zdefiniowaniu zestawu określających ją obiektywnych kryteriów, nadaniu im odpowiednich wag (znaczenia) i skonstruowaniu odpowiednich formuł pozwalających na otrzymanie jednego obiektywnego rezultatu, który z dobrym przybliżeniem odda potencjalne odczucia przeciętnego turysty w zakresie turystycznej atrakcyjności danego obszaru lub miejscowości.

Opłacalność

2. Opłacalność (czyli pojęcie bardzo zbliżone do często używanego w zachodniej literaturze ekonomicznej tzw. value for money) jest relacją pomiędzy kwotą wydaną na nabycie towaru lub usługi, a ich użytecznością dla klienta, czyli zdolnością do zaspokojenia jego potrzeb i dostarczenia mu satysfakcji.

W przypadku zorganizowanej turystyki wyjazdowej towarem/usługą jest pakiet turystyczny, jego ceną jest suma kosztów z nim związanych (zatem również elementów nie zawartych w  pakiecie, jak np. koszt wizy wjazdowej), a użytecznością dla klienta jest omówiona wyżej atrakcyjność destynacji, czyli jej zdolność do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań turysty oraz dostarczenia mu w całościowej ocenie odpowiedniej satysfakcji z pobytu.

Porównywanie opłacalności pakietów turystycznych w dla danych destynacji z punktu widzenia ich nabywcy jest zatem porównywaniem relacji pomiędzy pełną (czyli odpowiednio skorygowaną) ceną danego pakietu, a obiektywnie określoną atrakcyjnością turystyczną destynacji, w której odbywa się pobyt turysty (czyli jest realizowany dany pakiet).

Jak porównać atrakcyjność i opłacalność pakietów turystycznych dla nabywców ?

Pakiety turystyczne cechuje bardzo duża różnorodność, która wybitnie utrudnia porównania i ocenę względnej atrakcyjności danej destynacji dla turysty. Wypoczynek odbywa się bowiem nie tylko w różnych destynacjach, w hotelach różnej kategorii z wieloma opcjami wyżywienia i długości pobytu, ale też w różnych porach turystycznego sezonu, przy wielu możliwych zestawieniach osób wypoczywających (np. single, 2 osoby dorosłe, rodziny z dziećmi itp), jak również z wieloma innymi opcjami dodatkowymi. Z połączenia tych wariantów powstają dziesiątki tysięcy rozmaitych kombinacji produktów, a więc liczba, jakiej próżno szukać w innych branżach usługowych lub wytwórczych.

Aby w sposób praktyczny rozwiązać problem porównywalności opłacalności poszczególnych pakietów turystycznych a punktu widzenia nabywcy, czyli tzw. value for money (VFM), konieczne jest zastosowanie pewnych ograniczeń odnośnie zakresu porównywanych pakietów, które jednak pozwoliłoby zachować zdolność do porównywania istotnej większości z pakietów turystycznych jakie oferują biura podróży i jakimi są zainteresowani turyści.  

W tej kwestii przyjęto, że porównaniom będą podlegały pakiety w najpopularniejszej obecnie wersji wyżywienia all inclusive (wybiera je ponad 70% turystów) i obejmujące najbardziej popularny obecnie okres pobytu, czyli jednego tygodnia (wybiera go prawie 70% turystów). Porównywane pakiety zostały pogrupowane w trzy kategorie hoteli, czyli 3* i 3,5*, 4* i 4,5* oraz 5* i 5,5* (takie hotele wybiera prawie 95 procent turystów) i dla każdej z nich przyjęto dwanaście terminów pobytów obejmujących drugi tydzień każdego miesiąca z wyjątkiem kwietnia (lub marca), maja i grudnia, w których dotyczą okresu świątecznego lub majówki.

Odnośnie kwestii porównań atrakcyjności kierunków turystycznych oraz opłacalności pakietów dla nabywcy (VFM) przyjęto do porównań  22 destynacje (12 całorocznych i 10 typowo letnich), które są najważniejsze dla wyjeżdżających tam Polaków (wybiera je 88 procent naszych turystów).


czytaj dalej:
Metodologia oceny opłacalności pakietów turystycznych dla nabywcy – value for money (VFM)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego