Regulamin - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Program „Transparentny Touroperator”
Regulamin


I. Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie

1. TravelDATA Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-304, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 73, NIP: 7010364782, REGON: 146468856, www.wczasopedia.pl informacyjny portal turystyczny prowadzony i utrzymywany przez TravelDATA
2. Program ”Transparentny Touroperator” lub Program
należy przez to rozumieć program promocji organizatorów turystyki, którzy wypełniają przepisy odnośnie wymaganej sprawozdawczości finansowej oraz działają na rzecz wymiany informacji i transparentności obrotu gospodarczego
3. Uczestnik lub Uczestnik Programu
należy przez to rozumieć organizatora turystyki, o którym mowa w punkcie III Regulaminu
4. Certyfikat
Certyfikat Transparentności przyznawany przez TravelDATA Uczestnikom Programu, który potwierdza, że dany organizator turystyki spełnia wszystkie wymogi stawiane Uczestnikom Programu zawarte w Regulaminie
5. Wizytówka
podstrona internetowa utworzona przez TravelDATA na portalu  www.wczasopedia.pl na rzecz Uczestnika Programu, która zawiera jego dane podstawowe
6. Analiza
zestaw podstron internetowych utworzonych i aktualizowanych przez TravelDATA dotyczących Uczestnika Programu, która bazuje na danych udostępnionych przez organizatora turystyki na potrzeby Programu
7. Baner Programu
standardowy wzór baneru informującego o udziale danego Uczestnika w Programie „Transparentny Touroperator”, zamieszczane przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej, który przekierowuje do strony z Certyfikatem Transparentności
8. Link
Link, który przekierowuje do Certyfikatu Transparentności Uczestnika Programu i do stron internetowych tego Uczestnika na portalu  www.wczasopedia.pl zawierających Analizę. Link otwiera zakryte treści Analizy, przez co umożliwia zainteresowanym bezpośredni i bezkosztowy dostęp do stron portalu  www.wczasopedia.pl na zdefiniowany okres czasu.
9. Regulamin
Regulamin Programu „Transparentny Touroperator”
10. Oświadczenie
Oświadczenie o Przystąpieniu do Programu „Transparentny Touroperator”, na warunkach określonych w Regulaminie

II. Organizacja i cele programu „Transparentny Touroperator”
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie „Transparentny Touroperator” organizowanym przez firmę TravelDATA;
2. Uczestnik przystępując do Programu akceptuje zasady i warunki uczestnictwa w Programie
3. Cele Programu „Transparentny Touroperator” są następujące:
 a. promowanie wysokich standardów w działalności gospodarczej, w tym w szczególności w wypełnianiu przepisów odnośnie wymaganej sprawozdawczości finansowej podmiotów,
 b. promowanie przejrzystości finansowej i biznesowej organizatorów turystyki
 c. promowanie dobrych relacji i wymiany informacji pomiędzy podmiotami działającymi w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej
 d. zapewnienie preferencji wizerunkowych grupie firm uczestniczących w Programie.

III. Uczestnicy Programu
1. Program ma charakter otwarty dla podmiotów prowadzących działalność w charakterze organizatorów turystyki.
2. Uczestnikiem programu może zostać podmiot, który spełnił łącznie następujące warunki:
 a. przesłał drogą mailową (na adres mailowy Komisji Programu
tt@wczasopedia.pl) podpisane Oświadczenie o przystąpieniu do Programu
 b. spełnił wymogi informacyjne uprawniające do otrzymania Certyfikatu zgodnie z zapisami zamieszczonymi w punkcie V. Regulaminu
 c. nie zalega z płatnościami wobec TravelDATA związanymi z uczestnictwem w Programie
3.
Uczestnik programu przyjmuje na siebie obowiązek bezzwłocznej aktualizacji danych zawartych w jego Wizytówce na portalu turystycznym www.wczasopedia.pl , a przede wszystkim:
 a.
nazwa firmy
 b. adres siedziby,
 c. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 d. numer w Krajowym Rejestrze urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
 e. organ rejestrowy oraz numer we właściwym rejestrze,
 f. adres poczty elektronicznej e
mail,
 g. numer telefonu (infolinii) dla agentów oraz dla klientów,
 h. kierownictwo,
 i. kapitał zakładowy,
 j. struktura własności.
4. Powyższe wymogi wychodzą naprzeciw interesom Uczestnika Programu i mają na celu zapewnienie potencjalnym jego klientom stałej aktualności jego podstawowych danych.
5. Uczestnik ma prawo wycofać się z Programu, a rezygnacja musi zostać przekazana do Komisji Programu w formie pisemnej (mailem) najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem okresu, na który została wniesiona ostatnia opłata (zgodnie z punktem VIII.3. Regulaminu). Wniesione wcześniej opłaty związane z uczestnictwem w Programie nie podlegają zwrotowi.

IV. Organy Programu
1. Ponieważ kryteria przyznawania Certyfikatu są jednoznacznie określone, jedynym organem Programu jest Komisja przyjmująca i weryfikująca dane przesłane przez Uczestników Programu
2. Głównym zadaniem Komisji jest przyznawanie Certyfikatu na podstawie oceny danych otrzymanych od Uczestników Programu oraz stopnia spełnienia wymogów zawartych w punkcie V.4.
3. Komisja pełni również następujące funkcje:
 a. programowo
merytoryczne związane z prowadzeniem Programu
  planowanie i realizacja akcji promujących transparentność i rzetelność danych w branży turystycznej
  kwalifikowanie podmiotów do uczestnictwa w Programie według ustalonych kryterów:
     kryterium istotności roli odgrywanej na rynku zagranicznej turystyki wyjazdowej
     kryterium obecności ofert w powszechnie stosowanych systemach rezerwacyjnych
     kryterium indywidualnych zapytań i zgłoszeń przez agentów turystycznych będących partnerami portalu turystycznego www.wczasopedia.pl  
  
planowanie i nadzór nad realizacją działań informacyjno promocyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Programu,
 b. czynności administracyjno
organizacyjne do których należą w szczególności:
  zbieranie i  wysyłanie w wykazie zbiorczym pytań do touroperatorów posiadających Złoty Certyfikat Transparentności
  prowadzenie bieżącej korespondencji z z osobami wyznaczonymi przez Uczestników Programu,
  wprowadzanie zmian do Regulaminu Programu,
  określanie i zmiany opłat związanych z Programem,
  przyjmowanie i załatwianie reklamacji związanych z uczestnictwem w Programie,

V. Zasady przyznawania Certyfikatów związanych z Programem
1. Certyfikaty Programu „Transparentny Touroperator” przyznawane są przez Komisję programu w sposób całkowicie obiektywny po spełnieniu przez organizatora określonych w Programie wymogów informacyjnych.
2. Przyznawanie certyfikatów Programu „Transparentny Touroperator, odbywa się cyklicznie w datach spełnienia przez organizatora wymogów informacyjnych określonych dla danego typu certyfikatu.
3. Wymogi informacyjne uprawniające do otrzymania Certyfikatu Transparentności są następujące:
 a. przesłanie firmie TravelDATA na adres mailowy Komisji Programu (tt@wczasopedia.pl) wstępnych danych za zakończony rok obrotowy (w formie wypełnionej tabeli będącej załącznikiem do Regulaminu) do dnia 15 kwietnia roku następnego po zakończonym roku obrotowym
 b. przesłanie firmie TravelDATA drogą elektroniczną (na adres mailowy Komisji Programu -
tt@wczasopedia.pl) lub drogą pocztową kopii sprawozdań finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 15 lipca roku następnego po zakończonym roku obrotowym lub bezpośrednio po ich złożeniu
 c. przesłanie końcowych danych uzupełniających zawartych w tabeli będącej załącznikiem do Regulaminu, a które nie są objęte standardową sprawozdawczością KRS w terminie podanym w punkcie b) powyżej
 d. wyznaczenie osoby uprawnionej do kontaktów z Komisją Programu w sprawach bieżących dotyczących Programu
4.
Transparentność organizatora turystyki nie wyraża się jedynie w regularnym udostępnianiu podstawowych danych finansowo-biznesowych, ale również w otwartości na prowadzenie dialogu ze środowiskiem turystycznym, w szczególności z agentami turystycznymi i klientami. Warunkiem uzyskania Złotego Certyfikatu Transparentności jest więc:
 a. wyrażenie gotowości do odpowiedzi na interesujące środowisko turystyczne pytania i zagadnienia związane z działalnością Touroperatora, zebrane przez Komisję Programu w wykazie zbiorczym i przesyłane Uczestnikowi Programu nie rzadziej niż raz w miesiącu
 b. udzielenie pisemnych merytorycznych odpowiedzi na co najmniej 4/5 przesłanych pytań (w kwartalnym okresie rozliczeniowym) wraz z wyrażeniem zgody na ich publikację przez TravelDATA, w szczególności na stronach Uczestnika Programu na portalu www.wczasopedia.pl. Odpowiedzi na pytania powinny zostać przesłane Komisji Programu w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania.
 c. spełnienie wymogów uprawniających do otrzymania Certyfikatu Transparentności, zawartych w punkcie V. 3. a., V. 3. b., V. 3. c., V. 3.d. powyżej
5.
W przypadku zaprzestania wypełniania przez organizatora wymogów informacyjnych prawo do posiadania Certyfikatu wygasa z chwilą  upływu terminu udostępnienia nowych, zaktualizowanych danych określonego w punkcie V. 3. powyżej. W momencie przesłania danych, prawo do posiadania Cerftyfikatu zostanie przywrócone po ich sprawdzeniu przez Komisję.

VI. Wykorzystanie certyfikatu „Transparentny Touroperator”
1. Uczestnik Programu jest upoważniony do posługiwania się Certyfikatem, Banerem Programu i Linkiem w ramach wykonynywania swojej działalności, w szczególności w swojej działalności promocyjnej, reklamowej i handlowej.
2. Uczestnik Programu zobowiązuje się do zamieszczenia Banera Programu na swoich stronach internetowych oraz Linku do Certyfikatu Transparentności. Kod HTML do Banera z Linkiem zostanie przesłany Uczestnikowi Programu bezzwłocznie po przystąpieniu do Programu.

VII. Korzyści dla touroperatora płynące z uczestnictwa w Programie
1. Możliwość legitymowania się tytułem Transparentnego Touroperatora i posługiwania się Banerem Programu
2. Wzmocnienie wizerunku firmy oraz nobilitacja i prestiż
3. Większe zaufanie ze strony klientów, agentów turystycznych i środowiska turystycznego
4. Możliwość poznania przez organizatora opinii środowiska turystycznego na temat zagadnień związanych z prowadzoną przez niego działalnością biznesową

VIII. Koszty uczestnictwa
1. Koszty uczestnictwa określone są w formie specyfikacji w ofercie i mogą się różnić dla poszczególnych podmiotów ze względu na wielkość przychodów ze sprzedaży netto organizatora oraz ustalone usługi dodatkowe.
2. Cennik Usług stanowi załącznik do Regulaminu
3. Opłaty naliczane są kwartalnie lub rocznie (według wyboru dokonanego w Oświadczeniu). Wszelkie kwoty wymienione w Cenniku są kwotami netto i do wymienionych wartości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Opłaty dokonywane są w oparciu o faktury VAT, których termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia. Uczestnik Programu akceptuje, że TravelDATA będzie wysyłać faktury VAT drogą mailową na adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów wskazanej w Oświadczeniu.

IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Programu dostępny jest na stronie portalu www.wczasopedia.pl.
2. Uczestnicy Programu „Transparentny Touroperator” wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie swoich danych, publikację przez TravelDATA odpowiedzi na pytania zadane przez agentów turystycznych lub klientów oraz na ocenę przez Komisję Programu zagadnień związanych z przyznawaniem Certyfikatu.
3. Komisja Programu przekazuje pytania we własnym imieniu, nie podając danych osobowych podmiotu lub osoby zadającej pytanie. Komisja ma prawo nie przekazać pytania organizatorowi, jeśli uzna je za niemerytoryczne lub  łamiące dobre obyczaje. Komisja nie będzie ingerować w treść odpowiedzi Uczestnika Programu.
4. W przypadku zmian w Regulaminie Programu Komisja poinformuje Uczestnika Programu o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst regulaminu na stronie internetowej portalu
www.wczasopedia.pl. W takim przypadku Uczestnik Programu uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Programie, z tym, że prawo do Certyfikatu na bieżący okres zostaje przez Uczestnika zachowane, a wniesione już za ten okres opłaty nie podlegają zwrotowi.
5. Uczestnik Programu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody TravelDATA pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.
6. Komisja może cofnąć lub zawiesić prawo do używania Certyfikatu, jeżeli otrzyma dowody podważające prawdziwość i rzetelność danych i/lub dokumentów przekazanych przez Uczestnika Programu.
7. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia Uczestnikowi Certyfikatu Transparentności traci on prawo do posługiwania się Banerem Programu, Certyfikatem oraz innymi elementami graficznymi mogącymi kojarzyć się z Programem i ma obowiązek usunąć Baner Programu ze wszystkich materiałów promocyjnych, marketingowych, stron internetowych oraz innych materiałów, na których był umieszczany.
8. Od ewentualnej decyzji o nieprzyznaniu Certyfikatu oraz postanowienia dotyczącego cofnięcia lub zawieszenia prawa do jego używania, przysługuje prawo odwołania do Komisji, które powinno zawierać uzasadnienie odwołania oraz niezbędną dokumentację potwierdzająca uzasadnienie
9. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Komisja Programu.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego