Korzyści użytkowników serwisu - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Korzyści użytkowników serwisu

Metodologie > Dokumenty
Korzyści dla użytkowników serwisu www.wczasopedia.pl


Do korzystania z serwisu zapraszamy przede wszystkim klientów biur podróży. Tylko w roku 2012 ponad 36 tysięcy klientów zostało poszkodowanych w wyniku ogłoszenia upadłości przez 15 touroperatorów. Znaczna część z ponad 4,4 mld złotych, które rocznie w ostatnich latach wydają Polacy na zorganizowane wyjazdy zagraniczne wpłacana jest do biur podróży w formie przedpłat, a sama realizacja usługi często następuje nawet kilka miesięcy później. W tym czasie biura podróży różnie radzą sobie na wysoce konkurencyjnym rynku. Praktycznie co roku mamy przypadki przynajmniej kilku upadłości. Efektem tego jest zdezorganizowany wypoczynek dla osób, które już wyjechały za granicę lub utrata wpłaconych kwot, gdy wyjazd nie doszedł jeszcze do skutku. Biura podróży są od takich sytuacji ubezpieczone. Jednakże dotychczasowa praktyka dobitnie wykazuje, że odzyskane kwoty obejmują zwykle tylko część wpłaconych środków, a okres oczekiwania na ich odzyskanie wynosi zwykle 1,5 roku.

Jak ustrzec się przed taką niespodzianką?
Agenci, dziennikarze i media zgodnie zazwyczaj twierdzą, że praktycznie nie ma na to sposobu. Najczęściej proponują oni sprawdzenie czy dany organizator figuruje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, a także sprawdzenie czy posiada on czyste konto w Krajowym Rejestrze Długów. Niestety jest to sposób nie tylko kosztowny, ale również bardzo zawodny o czym świadczą chociażby liczne przypadki niewypłacalnych touroperatorów, którzy w Krajowym Rejestrze Długów nie figurowali.

Istota problemu polega na tym, że często wiedza zainteresowanych środowisk o zorganizowanej turystyce wyjazdowej i podmiotach w niej działających jest fragmentaryczna i oparta o przekazy z biur podróży, które z oczywistych względów nie są zainteresowane w rzetelnym informowaniu o swoich ewentualnych kłopotach. Stąd bankructwa w tej branży są z reguły całkowitym zaskoczeniem.

Do korzystania z serwisu zapraszamy właścicieli i pracowników biur agencyjnych sprzedających wycieczki zagraniczne oraz dziennikarzy opisujących rynek zagranicznej turystyki wyjazdowej.  
Aby pomóc klientom, agentom i mediom w rzeczywistej ocenie sytuacji danego touroperatora oraz wyjść naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu tematyką rynku zagranicznej turystyki wyjazdowej i najważniejszych firm tej branży, spółka TravelDATA podjęła się stworzenia serwisu umożliwiającego osobom zainteresowanym na szybkie uzyskanie podstawowej i zweryfikowanej wiedzy o rynku oraz o najważniejszych podmiotach na nim działających.

Głównym źródłem informacji o biurach podróży są sprawozdania finansowe
zatwierdzone przez biegłych rewidentów złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także inne dane informacyjne pozyskane bezpośrednio od biur podróży na zasadzie dobrowolności. W przypadku, gdy biuro odmówi dostarczenia danych lub nie złoży swoich sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o tym jest zamieszczana w odpowiednich zestawieniach serwisu.

Zebrany materiał jest umieszczony w serwisie w postaci zestawień wskaźników dla poszczególnych touroperatorów oraz rankingów wskazujących ich pozycję w poszczególnych kategoriach. Znaczenie wskaźników jest przedstawione i zdefiniowane w taki sposób, aby wynikające z nich informacje były interesujące i przydatne dla odbiorcy bez względu na posiadane przygotowanie fachowe lub ekonomiczne.

Aktualnie w serwisie zamieszczono wskaźniki
25. największych biur podróży działających w Polsce i reprezentujących w sumie ponad 90% rynku zagranicznej turystyki wyjazdowej.

Do korzystania z serwisu zapraszamy touroperatorów.
Tu znajdziecie potwierdzone dane finansowe dotyczące waszych konkurentów. Możecie korzystać z porówań, rankingów i ratingów, które zostały przedstawione na podstawie  rzetelnych danych,
a nie wypowiedzi medialnych, szacunków i przypuszczeń.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego