Regulamin - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Regulamin
Współpracy Wczasopedii z Biurami Agencyjnymi


      I.     Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie
1. TravelDATA
Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-304, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 73, NIP: 7010364782, REGON: 146468856
2. Wczasopedia
lub www.wczasopedia.pl lub Portal– informacyjny portal turystyczny www.wczasopedia.pl prowadzony i utrzymywany przez TravelDATA
3. Program
– należy przez to rozumieć Program Współpracy Wczasopedii z biurami agencyjnymi – Partnerami oraz Partnerami Premium portalu Wczasopedia.
4. Uczestnik
lub Uczestnik Programu – należy przez to rozumieć biuro agencyjne, o którym mowa w punkcie III Regulaminu.
5. Certyfikat
– Certyfikat uczestnictwa w Programie przyznawany przez TravelData Partnerom Premium.
6. Wizytówka
– podstrona internetowa utworzona przez TravelDATA na portalu Wczasopedia na rzecz Uczestnika Programu, która zawiera jego dane podstawowe oraz dane wymienione w rozdziale III punkcie 3 (dla Partnerów Premium Wczasopedii)
7. Program ”Transparentny Touroperator”
 – należy przez to rozumieć program promocji organizatorów turystyki, którzy wypełniają przepisy odnośnie wymaganej sprawozdawczości finansowej oraz działają na rzecz wymiany informacji i transparentności obrotu gospodarczego
8. Analiza
– zestaw podstron internetowych na portalu Wczasopedia utworzonych i aktualizowanych przez TravelDATA dotyczących danych organizatorów turystyki.
9. Baner Programu
– standardowy wzór baneru „Finanse Biur Podróży GRATIS” informujący o udziale danego biura agencyjnego w Programie współpracy Wczasopedii z biurami agencyjnymi na poziomie Partnera Premium, zamieszczany przez niego na swojej stronie internetowej, który przekierowuje do stron portalu Wczasopedia zawierających Analizę
10. Link
– Link, który przekierowuje do stron internetowych na portalu Wczasopedia zawierających Analizę. Link otwiera zakryte treści Analizy, przez co umożliwia zainteresowanym bezpośredni i bezkosztowy dostęp do stron portalu Wczasopedia na zdefiniowany okres czasu.
11. Regulamin
– Regulamin Programu Współpracy Wczasopedii z biurami agencyjnymi.

       II.     Organizacja i cele Programu Współpracy Wczasopedii z biurami agencyjnymi
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Współpracy Wczasopedii z biurami agencyjnymi organizowanym przez firmę TravelDATA;
2. Uczestnik przystępując do Programu akceptuje zasady i warunki uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie
3. Cele Programu współpracy Wczasopedii z biurami agencyjnymi są następujące:
    a. zapewnienie preferencji biznesowych i wizerunkowych biurom agencyjnym uczestniczących w Programie poprzez:
  
    •   działania promocyjne dotyczące sprzedaży  biura agencyjnego – Uczestnika Programu
  
    •   działania promocyjne dotyczące sprzedawcy (biura agencyjnego – Uczestnika Programu)
   b. dostarczanie informacji mogących stanowić wsparcie w codziennym prowadzeniu sprzedaży wycieczek.
   c. promowanie dobrych relacji i wymiany informacji pomiędzy podmiotami działającymi w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej
   d. promowanie przejrzystości finansowej i biznesowej organizatorów turystyki
4. W ramach Programu Współpracy Wczasopedii z biurami agencyjnymi funkcjonują trzy poziomy współpracy:
   a. poziom podstawowy bezpłatny,
   b. poziom Partnera Wczasopedii,
   c. poziom Partnera Premium Wczasopedii,

      III.     Uczestnicy Programu
1. Program ma charakter otwarty dla podmiotów branży turystycznej prowadzących działalność w charakterze biur agencyjnych.
2. Uczestnikiem programu może zostać podmiot, który spełnił łącznie następujące warunki:
    a. zarejestrował swoje biuro agencyjne na portalu www.wczasopedia.pl
    b. wybrał płatny poziom współpracy poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk na podstronach Cennika i Sklepu Wczasopedii dla poziomu Partnera Wczasopedii lub Partnera Premium Wczasopedii (szczegóły w Cenniku, stanowiącym Załącznik do Regulaminu)
    c. nie zalega z płatnościami wobec TravelDATA związanymi z uczestnictwem w Programie
3. Uczestnik programu przyjmuje na siebie obowiązek
przesłania i bezzwłocznej aktualizacji danych zawartych w jego Wizytówce na portalu turystycznym Wczasopedia. Obowiązek ten dotyczy Uczestników wszystkich poziomów współpracy, a przede wszystkim poziomu Partnerów Premium, który obejmuje:
   a. podstawowe dane dotyczące biura agencyjnego z krótkim opisem, adresem siedziby, adresem www. oraz adresem mailowym,
   b. logo stosowane przez biuro agencyjne,
   c. godziny pracy biura oraz numer telefonu (infolinii) dla agentów oraz dla klientów,
   d. zestaw zdjęć biura (minimum 2 : zewnętrzna witryna oraz ogólny wygląd wnętrza,
   e. zestaw zdjęć właścicieli i pracowników z krótkim opisem ich doświadczenia oraz zainteresowań turystycznych (w szczególności kierunków, odbytych study  tourów, itp.),
   f. ewentualne opinie klientów biura,
   g. ewentualne nagrody i wyróżnienia,
4. Powyższe wymogi wychodzą naprzeciw interesom Uczestników Programu i mają na celu zapewnienie potencjalnym klientom stałej aktualności ich podstawowych danych.
5. Uczestnik ma prawo wycofać się z Programu, ale wniesione wcześniej opłaty związane z uczestnictwem w Programie nie podlegają zwrotowi.

      IV.     Organy Programu
1. Ponieważ kryteria uczestnictwa w Programie są jednoznacznie określone, jedynym organem Programu jest Komisja Programu przyjmująca, weryfikująca i zamieszczająca dane przesłane przez Uczestników Programu
2. Komisja Programu pełni również następujące funkcje:
   a) programowo – merytoryczne związane z prowadzeniem Programu:
      • planowanie i nadzór nad realizacją działań informacyjno – promocyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Programu
      • planowanie i realizacja akcji promujących transparentność i rzetelność danych w branży turystycznej,

   b) czynności administracyjno – organizacyjne do których należą w szczególności:
      • wprowadzanie zmian do Regulaminu Programu,
      • określanie i zmiany opłat związanych z Programem,
      • przyjmowanie i załatwianie reklamacji związanych z uczestnictwem w Programie,
      • prowadzenie bieżącej korespondencji z z osobami wyznaczonymi przez Uczestników Programu,

      V.     Zasadnicze elementy Programu współpracy Wczasopedii z biurami agencyjnymi
1. Działania związane z programem są skoncentrowane w trzech głównych obszarach:
    a. Działania promocyjne dotyczące sprzedaży danego biura agencyjnego – Uczestnika Programu.
    b. Działania promocyjne dotyczące sprzedawcy (czyli biura agencyjnego – Uczestnika Programu).
    c. Dostarczanie informacji mogących stanowić wsparcie w codziennym prowadzeniu sprzedaży wycieczek
2. W zakresie działań dotyczących promocji sprzedaży biura agencyjnego, Program Współpracy obejmuje działania w ramach
dwóch projektów, a mianowicie  „Wycieczki Tygodnia” oraz „Ankiety klientów”.
   a. Uczestnictwo w projekcie „Wycieczki Tygodnia” – zarezerwowane dla poziomu Partnera Premium Wczasopedii. Istotą tego projektu jest uruchomienie na portalu Wczasopedia zakładki „Wycieczki Tygodnia” zawierającej najbardziej wartościowe propozycje imprez wyselekcjonowane z ofert różnych organizatorów przez współpracujące z portalem Wczasopedia biura agencyjne.
   b. Zasady uczestnictwa biur agencyjnych w projekcie „Wycieczki Tygodnia”:
      i. biuro agencyjne może zgłosić tygodniowo do 5 ofert – jego zdaniem – bardzo korzystnych dla potencjalnych klientów (w tym co najmniej jedną ofertę rodzinną)
      ii. biuro agencyjne może zgłosić również wycieczki objazdowe o ile uważa, że w ofercie organizatorów jest taka  propozycja, która również zasługuje na takie wyróżnienie.
      iii. oferty powinny posiadać w chwili zgłaszania terminy wyjazdów nie krótsze niż 3 tygodnie.
      iv. biuro wskazuje spośród przesłanych ofert jedną zasługującą na szczególne wyróżnienie. Zostanie ona wysłana w cotygodniowym newsletterze do klientów znajdujących się na liście mailingowej portalu Wczasopedia oraz zostanie ona umieszczona na stronie portalu z najlepszymi propozycjami dla klientów.
      v. bardzo ważne jest, aby zgłaszane oferty charakteryzowały się połączeniem wysokiej jakości produktu i atrakcyjnej ceny z punktu widzenia klienta, czyli posiadać walory, które będzie on identyfikował jako wysokie CUSTOMER VALUE.
      vi. klient odwiedzający portal i zainteresowany przedstawionymi ofertami będzie przekierowywany BEZPOŚREDNIO na stronę biura agencyjnego, która zostanie podana przez biuro agencyjne w momencie zgłaszania ofert Portalowi przez Partnera Premium Wczasopedii.
      vii. dodatkowo, biuro agencyjne może podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon) do osoby w biurze, u której potencjalny klient będzie mógł zasięgnąć dalszych informacji o rekomendowanych imprezach i ewentualnie dokonać zakupu.
      viii. oferty będą prezentowane na portalu w cyklach cotygodniowych w następującym trybie: do godziny 16:00 w każdy poniedziałek biura agencyjne przesyłają mailem na adres info@wczasopedia.pl wypełnione tabele excel z aktualnymi ofertami (według wzoru stanowiącego załącznik Regulminu), które po weryfikacji są wyświetlane na portalu, oraz rozsyłane w newsletterze do osób z bazy adresowej portalu Wczasopedia.
   c. Uczestnictwo w projekcie „Ankiety Klientów”
      i. Projekt ten polega na przekierowywaniu w pierwszej kolejności do biur agencyjnych – Partnerów Premium Wczasopedii - ankiet klientów poszukujących odpowiednich dla siebie wycieczek poprzez Portal, przy pomocniczym stosowaniu kryterium bliskości geograficznej klienta i agenta.

3. Zakres działań promocyjnych dotyczących bezpośrednio biura agencyjnego obejmuje następujące propozycje:
    a. wizytówka biura agencyjnego umieszczona na portalu Wczasopedia
      i. Poziom podstawowy - bezpłatny – obejmuje wizytówkę z podstawowymi danymi kontaktowymi biura agencyjnego (bez adresu mailowego oraz strony www Agenta)
      ii. Poziom Partnera – obejmuje wizytówkę z rozszerzonym zakresem danych kontaktowych (o adres mailowy i stronę www Agenta) oraz promocyjne wyświetlanie tej wizytówki w prawym górnym rogu nad mapą na zakładce „Ten Agent Wie Więcej” portalu Wczasopedia
      iii. Poziom Partnera Premium -  obejmuje wizytówkę z Poziomu Partnera umieszczoną dodatkowo w pierwszej kolejności pod mapą na stronie "Ten Agent Wie Więcej" oraz na życzenie Partnera Premium: dodatkowo rozbudowaną wizytówkę spersonifikowaną, zawierającą m.in. dane z rozdziału III punkt 3 Regulaminu.
    b. dane kontaktowe do biur agencyjnych Partnerów Premium zamieszczane (na życzenie Partnera Premium) w Analizie Cen Imprez Turystycznych wysyłanej co tydzień do mediów  oraz udostępnianych co tydzień touroperatorom uczestniczących w Programie „Transparentny Touroperator”, agentom i potencjalnym klientom.
    c. Działania 3 a. iii, oraz 3 b. dotyczące Partnerów Premium mogą zostać uruchomione przez Portal dopiero po otrzymaniu od Partnera Premium wszystkich danych wymienionych w rozdziale III punkt 3 Regulaminu.

4. dodatkowe narzędzia zwiększające użyteczność strony www Agenta – Partnera Premium Wczasopedii.
    a. Każdy Agent – Partner Premium Wczasopedii ma prawo umieszczenia na swojej stronie internetowej baneru „Finanse Biur Podróży GRATIS”, który daje możliwość bezpłatnego sprawdzenia wskaźników finansowych organizatorów zamieszczonych na stronach portalu Wczasopedia bez konieczności logowania się na tym portalu.  Kod HTML do Banera z Linkiem zostanie przesłany Uczestnikowi Programu po przystąpieniu do Programu.
    b. Każdy Agent – Partner Premium Wczasopedii otrzymuje indywidualny Certyfikat Partnera Premium, który jest dostępny po kliknięciu na baner „Finanse Biur Podróży GRATIS”
5. dostarczanie informacji mogących stanowić wsparcie w prowadzeniu sprzedaży wycieczek. Zakres tej współpracy obejmuje m.in. analizy przygotowywane w cyklu cotygodniowym przez spółkę TravelDATA. Analizy te są przyporządkowane do poszczególnych poziomów współpracy  w następujący sposób:
    a. Poziom Partnera - cotygodniowe Analizy Cen Imprez Turystycznych (przesyłane również mediom specjalizującym się w turystyce i touroperatorom)
    b. Poziom Partnera Premium - cotygodniowe Analizy Cen Imprez Turystycznych, ale w wersji rozszerzonej o zestawienia średnich cen high season i last minute na najważniejszych destynacjach turystycznych.

   VIII.      Koszty uczestnictwa

1. Koszty uczestnictwa określone są w formie Cennika Usług stanowiącego załącznik do Regulaminu i mogą ulegać zmianie decyzją Komisji zgodnie z zapisem w rozdz.  IV punkt 2b,  w szczególności przy zmianach zakresu ustalonych usług dodatkowych.
2. Opłaty naliczane są półrocznie lub rocznie (według wyboru dokonanego zgodnie z rozdziałem III punkt 2b). Wszelkie kwoty wymienione w Cenniku są kwotami brutto. W momencie kiedy Spółka TravelDATA stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT, do wymienionych wartości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Uczestnik Programu akceptuje, że TravelDATA będzie wysyłać rachunki uproszczone drogą mailową na adres e-mail osoby której dane zostały podane przy rejestracji Uczestnika Programu.

     IX.       Postanowienia końcowe
1. Regulamin Programu Współpracy dostępny jest na stronie portalu Wczasopedia
2. Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikację swoich danych przez TravelDATA
3. W przypadku zmian w Regulaminie Programu Komisja poinformuje Uczestnika Programu o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst regulaminu na stronie internetowej portalu Wczasopedia W takim przypadku Uczestnik Programu uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Programie, z tym, że zachowuje prawo do utrzymania opłaconego poziomu współpracy do końca opłaconego abonamentu, a wniesione już za ten okres opłaty nie podlegają zwrotowi.
4. Uczestnik Programu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody TravelDATA pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.
5. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Komisja Programu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego