Regulamin zamieszczania reklam - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin zamieszczania reklam

Metodologie > Dokumenty

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM
w serwisie internetowym www.wczasopedia.pl
oraz w newsletterach wysyłanych przez serwis
www.wczasopedia.pl
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Usługa zlecenia zamieszczania reklam w serwisie internetowym
www.wczasopedia.pl oraz w newsletterach wysyłanych przez serwis www.wczasopedia.pl świadczona jest przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok. 73 zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Przyjmowanie przez Zleceniobiorcę Zleceń Reklamowych oraz zamieszczanie reklam w serwisie
www.wczasopedia.pl dokonywane jest na podstawie niniejszego regulaminu.

REALIZACJA REKLAM

Zleceniobiorca przyjmuje Zlecenie Reklamowe dokonane w formie pisemnej przez Zleceniodawcę, na podstawie przesłanego mailem lub tradycyjną pocztą prawidłowo wypełnionego formularza Zlecenia Reklamowego, określającego miejsce zamieszczenia reklamy (adres portalu lub newsletter), rodzaj zamawianej reklamy, czas emisji, lokalizację na portalu lub newsletterze oraz wszystkie pozostałe warunki zamawianego rodzaju reklamy.

Zleceniobiorca potwierdza przyjęcia Zlecenia Reklamowego. Pisemne potwierdzenie Zlecenia Reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie reklamy w serwisie bądź w newsletterze.

Zlecenie Reklamowe podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy lub działa z upoważnienia reprezentanta (wymagane pełnomocnictwo).

Zlecenie Reklamowe powinno być opatrzone pieczęcią Zleceniodawcy.

Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje specyfikację reklam otrzymaną od Zleceniobiorcy i zobowiązuje się do dostarczenia reklamy spełniającej wymagania tej specyfikacji. Do obowiązku Zleceniodawcy należy również przygotowanie i przekazanie wraz ze Zleceniem Reklamowym plików tekstowych i graficznych reklamy zgodnych ze specyfikacją.

Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą oraz środkami technicznymi, aby należycie wywiązać się z realizacji otrzymanego Zlecenia Reklamowego.

Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać Zleceniobiorcy drogą mailową na adres
promocja@wczasopedia.pl , bądź na udostępniony adres FTP materiały niezbędne do zrealizowania Zlecenia Reklamowego, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kampanii reklamowej.

Zleceniodawca zobowiązuje się, że przedstawiona reklama w wersji przeznaczonej do zamieszczenia na portalu
www.wczasopedia.pl bądź w newsletterze będzie spełniała następujące warunki:

 • nie będzie zawierała treści sprzecznych z przepisami prawa,

 • nie będzie naruszała praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych, jak również dóbr osobistych, nie będzie zawierała słów uznanych powszechnie za obraźliwe,

 • nie będzie zawierała treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,

 • nie będzie zawierała treści dotyczącej podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Zleceniobiorcy,

 • będzie dotyczyła Zleceniodawcy lub grupy podmiotów reprezentowanych przez Zleceniodawcę oraz prowadzonej przez niego działalności,

 • nie będzie zawierała treści, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć dobre imię Zleceniobiorcy.


Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę umieszczanych na portalu
www.wczasopedia.pl bądź newsletterze reklam. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, ochrony znaku towarowego, naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych bądź naruszenia innych przepisów prawa, Zleceniobiorca będzie je natychmiast kierował do Zleceniodawcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treść i formę reklamy zamieszczonej na stronach bądź w newsletterach Zleceniobiorcy, a Zleceniodawca przejmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni Zleceniobiorcę od odpowiedzialności.

W związku z powyższym Zleceniodawca zobowiązany jest w szczególności:

 • przystąpić do wszelkich toczących się z tego powodu przeciwko Zleceniobiorcy postępowań;

 • zwolnić Zleceniobiorcę od obowiązku spełnienia wszelkich powstałych z tego powodu świadczeń, a zwłaszcza świadczeń wynikających z orzeczeń nakazujących Zleceniobiorcy zapłatę;

 • zwrócić Zleceniobiorcy wszystkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki, a zwłaszcza koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego.


Zleceniobiorca może odmówić umieszczenia reklamy na portalu
www.wczasopedia.pl  bądź w newsletterze bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Zleceniobiorca może także odmówić umieszczenia reklamy na portalu
www.wczasopedia.pl bądź w newsletterze gdy nie spełnia on wymogów technicznych wymienionych w specyfikacji przekazanej przez Zleceniobiorcę.

CENNIK

Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości określonej w Zleceniu Reklamy płatne przez Zleceniodawcę z góry na wskazany rachunek bankowy na podstawie faktury  wystawionej przez spółkę TravelDATA.

Ponieważ Spółka TravelDATA jest czynnym podatnikiem podatku VAT, do wartości wymienionych w Zleceniu Reklamy należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Wynagrodzenie w wysokości określonej w Zleceniu Reklamy (plus VAT) płatne będzie przez Zleceniodawcę z góry na podstawie faktury proforma na wskazany rachunek bankowy. Właściwa faktura zostanie wystawiona przez Zleceniobiorcę i przesłana po dokonanej wpłacie przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca

 • akceptuje, że TravelDATA wyśle fakturę VAT drogą mailową na adres e-mail osoby wyznaczonej w Zleceniu Reklamowym do reprezentowania Zleceniodawcy oraz

 • upoważnia spółkę TravelDATA  do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


REKLAMACJE

Serwis
www.wczasopedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad i usterek zamieszczonej reklamy w stosunku do złożonego zamówienia. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od daty zakończenia kampanii reklamowej na portalu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub nie spełniające ww. wymogów nie będą rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Zleceniodawcy.

Wstępnej oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik bądź upoważniony przedstawiciel Zleceniobiorcy. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Zleceniobiorca po konsultacji ze Zleceniodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki reklamy, poprzez jej ponowne zamieszczenie w tym samym serwisie w terminie uzgodnionym przez obie strony bądź jej ponowne zamieszczenie w kolejnym newsletterze w terminie uzgodnionym przez obie strony.

Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu złożonego Zlecenia Reklamowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem reklamy mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające ze stosowania regulaminu reklamy bądź oświadczeń lub umów zawartych pod jego rygorem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla właściciela serwisu
www.wczasopedia.pl .

Serwis
www.wczasopedia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie reklamy, cenniku. Każdego Reklamodawcę obowiązuje aktualny regulamin i cennik reklamy.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego